Үйлчилгээний нөхцөл

Интернэт хичээлийн үйлчилгээний нөхцөл нь төлбөрийн уян хатан үнийн бодлого, чанартай сурганы арга зүйгээр монгол хүүхэд нэг бүрийг сургах, дэмжих, үйлчлэх нөхцөлтэй.