Сургалтын бодлого

Интернэт хичээлийн сургалтын бодлого нь суралцагчийг орон зай үл хамааран, илүү хялбар, эрх чөлөөтэй суралцах боломжийг интернэт хичээлийн сургалтын бодлогын чанар, хяналтын тогтолцоогоор хянаж өгдөг.